Prezentare proiect SIPOCA 734

 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de lider de proiect, și Administrația Națională „Apele Române”, în calitate de partener, derulează, începând cu luna octombrie 2019, Proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS ” cod SIPOCA 734 / cod MySMIS 130033.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectiv specific Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului este de 139.996.000,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 118.548.329,16 lei, iar cofinanțarea eligibilă este de 21.447.670,84 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.

Proiectul are ca scop elaborarea celui de-al doilea ciclu de Planuri de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă fundamentarea și sprijinirea măsurilor de implementare ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane necesare îndeplinirii obligațiilor asumate prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile și completările ulterioare, a H.G. 846/2010 privind aprobarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la inundații pe termen mediu și lung, precum și conformarea cu cerințele Directivei 2007/60/EC privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații în scopul consolidării capacității autorităților și instituțiilor publice din domeniul gopodăririi apelor și al managementului riscului la inundații

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt:

  1. Elaborarea/revizuirea hărților de hazard și hărți de risc la inundații în vederea pregătirii de către autoritățile responsabile a raportării acestora către C.E, etapa a 2 a pentru ciclul II de implementare a Directivei Inundații, necesare pentru îmbunătățirea planurilor de amenajare a teritoriului la nivel național, județean și zonal, a planurilor de urbanism – P.U.G., P.U.Z., P.U.D. și planurilor bazinale, județene și locale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale;
  2. Elaborarea versiunii preliminare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații la nivelul bazinelor hidrografice (11 PMRI+PMRI Fluviul Dunarea) actualizate în vederea pregătirii de către autoritățile responsabile a raportarii acestora către C.E, etapa a 3- a pentru ciclul II de implementare al Directivei Inundații, care să includă combinații de măsuri struturale/nestructurale, măsuri verzi și de punere în siguranță a infrastructurii bazate pe analize cost-beneficiu și prioritizate conform metodologiilor realizate în cadrul proiectului; identificarea activităților viitoare pentru ciclul III de implementare al Directivei Inundații și dezvoltarea de idei de proiecte/versiuni preliminare de fișe de proiect;
  3. Realizarea unui portal GIS funcțional;
  4. Elaborarea și promovarea unei Hotărâri de Guvern pentru aprobarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații- ciclul II, rezultate în urma parcurgerii procedurii pentru Evaluarea Strategică de Mediu;
  5. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din autoritățile publice centrale ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice și din instituțiile din subordonare/coordonare – Administrația Naționala „Apele Române”, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, Agențiile de mediu, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Direcții Regionale de Drumuri și Poduri, RNP Romsilva și alte instituții și organizații cu responsabilități în domeniul managementului riscului la inundații și a implementării Directivei Inundații 60/2007/CE;

Printre rezultatele așteptate putem menționa:

 – Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în cadrul autoritaților și instituțiilor publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului, atins prin Rezultat proiect 1Hărți de hazard și hărți de risc la inundații elaborate în vederea pregătirii de către autoritățile responsabile a raportării acestora către C.E, etapa a 2 a pentru ciclul II de implementare a Directivei Inundații, necesare pentru îmbunătățirea planurilor de amenajare a teritoriului la nivel național, județean și zonal, a planurilor de urbanism – P.U.G., P.U.Z., P.U.D. și planurilor bazinale, județene și locale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale;

– Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului, atins prin Rezultat proiect 2Versiune preliminară a Planurilor de Management al Riscului la Inundații la nivelul bazinelor hidrografice (11 PMRI+PMRI Fluviul Dunarea) actualizate în vederea pregătirii de către autoritățile responsabile a raportarii acestora către CE, etapa a 3- a pentru ciclul II de implementare al Directivei Inundații, care să includă combinații de măsuri structurale/nestructurale, măsuri verzi și de punere în siguranță a infrastructurii bazate pe analize costbeneficiu și prioritizate conform metodologiilor realizate în cadrul proiectului; identificarea activităților viitoare pentru ciclul III de implementare al Directivei Inundații și dezvoltarea de idei de proiecte/versiuni preliminare de fișe de proiect;

– Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului, atins prin Rezultat proiect 3 – Portal GIS funcțional;

– Fondul activ al legislației sistematizat și simplificat progresiv, atins prin Rezultat proiect 4 Hotarâre de Guvern pentru aprobarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații- ciclul II în urma parcurgerii procedurii pentru Evaluarea Strategică de Mediu;

– Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific, atins prin Rezultat proiect 5 – Cunostințe și abilități îmbunătățite ale personalului din autoritățile publice centrale ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor, Ministerului Energiei, Ministerului Finanțelor Publice și din instituțiile din subordonare/coordonare Administrația Națională „Apele Române”, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, Agențiile de mediu, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Direcții Regionale de Drumuri și Poduri, Romsilva și alte instituții și organizații cu responsabilități în domeniul managementului riscului la inundații și a implementării Directivei Inundații 60/2007/CE

După finalizarea perioadei de implementare a proiectului autoritățile și instituțiile publice vor putea utiliza portalul GIS care conține Hărțile de risc și de hazard la inundații (rezultate din activitățile A3 și A4), Planurile de Management al Riscului la Inundații la nivel de Administrație Bazinală de Apă (rezultat al activității A8) cât și Proiectele Integrate Majore (rezultat al activității A8) și alte informații relevante pentru ciclul II de implementare al Directivei Inundații, de exemplu Metodologiile realizate în cadrul proiectului RO-Floods (rezultatele activiății A10). Menționăm că activitatea de informare și consultare a publicului larg reprezintă o cerință a Directivei Inundații, acesta fiind permanent informat cu privire la riscul potențial la inundații și cu stadiul implementarii măsurilor propuse pentru reducerea riscurilor la inundații.

 

 

 

Contact: Olimpia Negru, manager Proiect SIPOCA 734

e-mail: olimpia.negru@mmediu.ro

comunicare.sipoca734@mmediu.ro

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”